Celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz sztukę i technologie multimedialne.

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów i ośrodków agroturystycznych.
 4. Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli.
 5. Akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.
 6. Kontakty między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy , rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom społecznym .
 7. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.
 8. Finansowanie, współpraca i tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących nowatorskie, niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki- w tym wspomaganie, rehabilitacja i pomoc osobom niepełnosprawnym.
 9. Propagowanie, rozwijanie i wdrażanie technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w duchu zrównoważonego rozwoju.
 10. Zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób lub instytucji.
 11. Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również promowanie starych i zapomnianych rzemiosł i kunsztów.
 12. Organizowaniu i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów.
 13. Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza Internetu w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej jak również dla ogólnego dobra społecznego.
 14. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej, placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania  naukowe w zakresie objętym calami Fundacji.
 15. Wspieranie i współtworzenie placówek i instytucji czynnej ochrony przyrody.
 16. Propagowanie i rozwijanie alternatywnych i ekologicznych metod uprawy ziemi i technologii rolniczych.
 17. Przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, płci (w tym praca na rzecz równouprawnienia kobiet), wiązanej z wykluczeniem społecznym, odmiennymi wyznaniami, nałogami.
 18. Udzielanie porad prawnych.
 19. Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy.

                                                                                            

Przedmiotem nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację jest:

 1. przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, płci ( w tym praca na rzecz równouprawnienia kobiet), związanej z wykluczeniem społecznym, odmiennymi wyznaniami, nałogami;
 2. działalność młodzieżowych klubów filmowych;
 3. działania na rzecz ochrony przyrody, wspieranie oraz współtworzenie placówek i instytucji czynnej ochrony przyrody;
 4. prowadzenie ośrodków kultury;
 5. kursy komputerowe, kursy udzielania pierwszej pomocy, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;
 6. doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizowanie programów wymiany studenckiej, organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń;
 7. tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących nowatorskie niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki;
 8.  wspomaganie rehabilitacji i pomoc osobom niepełnosprawnym, przekazywanie odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów osobom potrzebującym, wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy;
 9. prowadzenie grup cyrkowych, zespołów muzycznych, grup teatralnych i innych grup prowadzących działalność artystyczną.

 

Przedmiotem odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację może być:

 1. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów;
 2. działalność młodzieżowych klubów filmowych;
 3. działania na rzecz ochrony przyrody, wspieranie oraz współtworzenie placówek i instytucji czynnej ochrony przyrody;
 4. prowadzenie ośrodków kultury;
 5. kursy komputerowe, kursy udzielania pierwszej pomocy, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;
 6. doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizowanie programów wymiany studenckiej, organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń;
 7. tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących nowatorskie niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki;
 8.  wspomaganie rehabilitacji i pomoc osobom niepełnosprawnym, przekazywanie odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów osobom potrzebującym, wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy;
 9. prowadzenie grup cyrkowych, zespołów muzycznych, grup teatralnych i innych grup prowadzących działalność artystyczną.